Apollo

Polka Dot Begonia
window-orientation NW
3.15" pot
pot-drainage Drainage
pot-type Plastic
soil-type Regular
outdoor-plant Outdoor
🎂 Mar 31st

Similar plants in the community

Polka Dot Begonia plant
Spotto
Polka Dot Begonia plant
Winston
Polka Dot Begonia plant
Kanye
Polka Dot Begonia plant